Statut

STATUT

STOWARZYSZENIA „MOJE MIASTO TARNOBRZEG",

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1. Stowarzyszenie nosi nazwę: „MOJE MIASTO TARNOBRZEG" w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

§2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, działającym na rzecz społeczności lokalnej, rozwoju i promocji regionu tarnobrzeskiego i miasta Tarnobrzeg.

§3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Tarnobrzeg. Terenem działania stowarzyszenia jest obszar miasta Tarnobrzeg i powiatu tarnobrzeskiego. Dla właściwości realizacji swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność także na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza granicami Rzeczypospolitej, na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach( Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

§5. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

§6. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników. Pracownikiem może być każdy członek Stowarzyszenia oraz osoby nienależące do Stowarzyszenia.

§7. Stowarzyszenie może używać odznak, pieczęci i innych symboli na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

ROZDZIAŁ II CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§8. Celami Stowarzyszenia są:

a. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
b. opracowywanie i wdrażanie programów rozwoju lokalnego, społeczno- gospodarczego i promocji, także z wykorzystaniem środków unijnych oraz państwowych i samorządowych źródeł finansowych przeznaczonych na ten cel.
c. inspirowanie i wspieranie inicjatyw i akcji obywatelskich, szczególnie dotyczących obszarów lokalnych społeczno-gospodarczych regionu tarnobrzeskiego,
d. działalność informacyjna, edukacyjna, kulturalna i wychowawcza,
e. dążenie do kreowania na arenie lokalnej, społecznych, ekonomicznych i politycznych mechanizmów wspierających rozwój rodziny i poszanowanie jej praw,
f. troska o zasady i instytucje demokratycznego samorządu lokalnego, w szczególności poszanowanie wolności obywatelskich oraz zasad sprawiedliwości społecznej,
g. popieranie dialogu społecznego jako metody kształtowania stosunków społecznych, szczególnie w obszarze społeczności lokalnej regionu tarnobrzeskiego,
h. działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy społeczności lokalnej regionu tarnobrzeskiego ze społecznościami lokalnymi innych państw Unii Europejskiej,
i. działalność wspomagająca lokalny rozwój gospodarczy, w tym przede wszystkim rozwój przedsiębiorczości,
j. aktywizacja zawodowa osób młodych oraz bezrobotnych,
k. promocja i organizacja wolontariatu,
l. działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
m. organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym także krajoznawstwo ze szczególnym uwzględnieniem obszaru regionu tarnobrzeskiego,
n. promocja zdrowia w tym propagowanie zdrowego trybu życia,
o. promocja różnych form amatorskiej aktywności sportowej, kulturalnej i twórczej
p. działania mające na celu ochronę środowiska naturalnego, w tym edukacja ekologiczna,
q. propagowanie wiedzy historycznej o regionie tarnobrzeskim, w tym ochrona miejsc pamięci i kultury.

§9. Stowarzyszenie swoje cele realizuje poprzez:

a. współpracę z mediami lokalnymi w tym opracowanie informacji dla prasy o realizowanych przez Stowarzyszenie projektach i akcjach,
b. prowadzenie portalu internetowego skierowanego do społeczeństwa miasta Tarnobrzeg, powiatu tarnobrzeskiego i okolic,
c. promocję zachowań prospołecznych,
d. organizowanie wykładów, warsztatów, wystaw, zebrań dyskusyjnych, odczytów, konferencji, seminariów, pokazów, koncertów oraz innych imprez,
e. organizowanie kursów, szkoleń i konkursów,
f. organizowanie działań o charakterze wolontariatu w regionie tarnobrzeskim,
g. organizowanie wycieczek i wypoczynku,
h. organizowanie imprez sportowych,
i. prowadzenie działalności wydawniczej w formie niedochodowej,
j. współpracę z osobami i instytucjami, których cele są zbieżne z celem Stowarzyszenia, lub które chcą wspierać realizację celów statutowych Stowarzyszenia,
k. występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych organów administracji samorządowej i rządowej,
l. publiczne zabieranie głosu w sprawach objętych celami Stowarzyszenia,
m. inne działania realizujące cele statutowe.

§10. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczony wyłącznie do realizacji celów statutowych,

Stowarzyszenie może również prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego, na zasadach określonych ustawą o wolontariacie i pożytku publicznym, dochód z działalności przeznaczony jest wyłącznie do realizacji celów statutowych.
Decyzję o podjęciu działalności gospodarczej podejmuje Walne Zgromadzenie Członków zwykłą większością głosów.

ROZDZIAŁ III CZŁONKOWIE - PRAWA I OBOWIĄZKI

§11. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§12. Stowarzyszenie posiada członków:

a) zwyczajnych,
b) wspierających,
c) honorowych.

§13. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:

a) złoży deklarację członkowską na piśmie,
b) przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia.

§14. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

§15. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

§16. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.

§17. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

§18. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 10 członków Stowarzyszenia.

§19. Członkowie zwyczajni mają prawo:

a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
c) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
d) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

§20. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
b) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
c) dbania o dobre imię Stowarzyszenia,
d) regularnego opłacania składek.

§21. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

§22. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

§23. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§24. Utrata członkostwa następuje na skutek:

a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
b) wykluczenia przez Zarząd:

• z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
• z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,
• z powodu nie płacenia składek za okres pół roku,
• na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia

c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
d) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

§25. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała walnego zgromadzenia członków jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV WŁADZE STOWARZYSZENIA

§26. Władzami Stowarzyszenia są:

a) Walne Zgromadzenie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.

§27. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.

§28. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowani, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

§29. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:

a) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,
b) z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

§30. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

§31. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na dwa lata przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

§32. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§33. Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne.

§34. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:

a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b) uchwalania zmian statutu,
c) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
f) uchwalanie budżetu,
g) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
h) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
i) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
j) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
k) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
1) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
m) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.

§35. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenia na zewnątrz.

§36. Zarząd składa się z 3 do 7 osób w tym prezesa oraz dwóch wiceprezesów. Prezesa i wiceprezesów wybiera Zarząd spośród swoich członków.

§37. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.

§38. Do kompetencji Zarządu należą:

a) realizacja celów Stowarzyszenia,
b) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
c) sporządzanie planów pracy i budżetu,
d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
e) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
f) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
g) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
h) przyjmowanie i skreślanie członków.

§39. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

§40. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza.

§41. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a) kontrolowanie działalności Zarządu,
b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
c) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,
d) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

§42. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

§43. Pierwszy skład Zarządu oraz Komisja Rewizyjna zostają powołane na zebraniu założycielskim.

ROZDZIAŁ V MAJĄTEK I FUNDUSZE

§44. Majątek Stowarzyszenia powstaje:

a) ze składek członkowskich,
b) darowizn, spadków, zapisów,
c) dotacji i ofiarności publicznej,
d) unijnych, oraz publicznych środków wspierających.

§45. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.

§46. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§47. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

§48. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.

ROZDZIAŁ VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§49. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów - (2/3), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§50. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

§51. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.

Skontaktuj się z nami:

ul. Moniuszki 5
39-400 Tarnobrzeg 
tel. 500 - 107 - 761
e-mail: biuro@mmtarnobrzeg.pl
,,Wiosna dla Tarnobrzega''
(C) 2011 - 2018 Stowarzyszenie Moje Miasto Tarnobrzeg | realizacja medox.pl | Polityka Prywatności | Polityka Cookies